Hot Pharmacy - cửa hàng các sản phẩm tự nhiên №1 - ở Việt Nam | Nhận xét từ người mua thực sự
Chọn thành phố của bạn
Chọn thành phố của bạn từ danh sách thả xuống.
24/7/365

Liên lạc

E-mail: [email protected]

Dịch vụ khách hàng chấp nhận cuộc gọi 24/7 (xung quanh đồng hồ). Nếu bạn không thể vượt qua, vui lòng gửi yêu cầu đến địa chỉ email.

Tiến trình xử lý yêu cầu

Thông thường, Dịch vụ khách hàng cần không quá 24 giờ để xử lý yêu cầu, nhưng trong các đợt giảm giá, khuyến mãi và ngày lễ, khung thời gian có thể tăng lên một chút. Kiểm tra thông tin liên hệ và chọn phương thức liên hệ thuận tiện nhất cho bạn.