Hot Pharmacy - cửa hàng các sản phẩm tự nhiên №1 - ở Việt Nam | Nhận xét từ người mua thực sự
Chọn thành phố của bạn
Chọn thành phố của bạn từ danh sách thả xuống.
24/7/365
 • 🏠
 • Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Thỏa thuận này xác định các điều khoản sử dụng của Người dùng các tài liệu và dịch vụ của trang web (sau đây gọi là - »Trang web»).

Người dùng - cá nhân (kể cả đại diện của các pháp nhân) có khả năng làm quen trực quan với thông tin được đăng trên trang web.

Ban quản trị trang web là chủ sở hữu bản quyền của trang web.

 1. Điều khoản chung
  1. Việc sử dụng các tài liệu và dịch vụ của Trang web được điều chỉnh bởi các tiêu chuẩn của luật pháp hiện hành của quốc gia: Việt Nam.
  2. Thỏa thuận này là một đề nghị công khai. Bằng cách truy cập các tài liệu của Trang web, Người dùng được coi là đã tham gia Thỏa thuận này.
  3. Khi sử dụng các tài nguyên của Trang web yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân, cần phải đăng ký Người dùng trên Trang web. Các hành động đăng ký được thực hiện theo luật hiện hành.
  4. Ban Quản trị Trang web có quyền đơn phương thay đổi các điều khoản của Thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào. Những thay đổi như vậy có hiệu lực sau 3 (Số ba) ngày kể từ ngày đăng phiên bản mới của Thỏa thuận trên trang web. Nếu Người dùng không đồng ý với những thay đổi được thực hiện, anh ta có nghĩa vụ từ chối truy cập vào Trang web, ngừng sử dụng các tài liệu và dịch vụ của Trang web.
  5. Ban Quản trị Trang web có thể thiết lập cho Người dùng việc phân phối thông tin liên quan đến đơn đặt hàng, lịch làm việc văn phòng, các chương trình khuyến mãi đang diễn ra và các thông tin cần thiết khác. Bản tin được thực hiện bằng tin nhắn sms, push hoặc e-mail. Thông tin liên hệ cần thiết được cung cấp bởi Người dùng trong quá trình đăng ký.

 2. Các điều kiện khác
  1. Tất cả các tranh chấp có thể xảy ra phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của quốc gia: Việt Nam.
  2. Không có điều gì trong Thỏa thuận có thể được hiểu là sự thiết lập giữa Người dùng và Ban quản trị trang web về quan hệ đại lý, quan hệ đối tác, quan hệ hoạt động chung, quan hệ việc làm cá nhân hoặc bất kỳ quan hệ nào khác không được Thỏa thuận quy định rõ ràng.
  3. Việc tòa án công nhận bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận là vô hiệu hoặc không có hiệu lực thi hành không kéo theo sự vô hiệu của các điều khoản khác của Thỏa thuận.
  4. Việc không hành động của Ban quản trị trang web trong trường hợp bất kỳ Người dùng nào vi phạm các quy định của Thỏa thuận không tước quyền của Ban quản trị trang web để thực hiện các hành động thích hợp sau này để bảo vệ lợi ích của họ và bảo vệ bản quyền đối với các tài liệu của Trang web được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Người dùng xác nhận rằng anh ta đã quen thuộc với tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này và chấp nhận chúng một cách vô điều kiện.